“Yantai WEIXIANG” gidrawlik beton pulwerizator, kynçylyklary size çözüň.

“Yantai WEIXIANG” gidrawlik beton pulwerizator, kynçylyklary size çözüň.

Ekskawator pulwerizatoryna beton pulwerizator, gidrawlik pulwerizator, gaýa ýuwujy, gidrawlik döwüji we ş.m. diýilýär, ikinji derejeli ýykmak üçin iň amatly enjam, islendik başlangyç we / ýa-da ikinji gezek ýykmak we gaýtadan işlemek, azaltmak we böleklemek işlerini netijeli dolandyrmak üçin niýetlenendir. ýykylan material, demir armaturany betonda aýyrmak we gaýtadan işlemek aňsatlaşdyrmak üçin örän peýdalydyr.

habarlar1

Esasy programmalar şulary öz içine alýar:
* Gurluşyk we ýykyş (C&D) gaýtadan işlemek / sortlamak
* Beton gaýtadan işlemek
* Söwda ýykmak
* Betony arka tarapdan aýyrmak

Gidrawlik pulwerizator beden, gidrawlik silindr, hereketli eňek we durnuk eňek bilen düzülýär.Daşarky gidrawlik ulgam, hereket edýän eňegiň we durnuk eňegiň açyk we ýakyn bolmagy üçin gidrawliki silindr üçin gidrawliki basyş hödürleýär, enjamlar yzygiderli we yzygiderli netijelilik ýagdaýyna getirer.

Gidrawlik pulwerizator üçin başga bir üýtgeşik dizaýn, magnit bilen, beton döwülenden soň, polat çybyk kesilenden soň, magnit iş ýerindäki polat böleklerini alyp, şoňa görä hereket edip we çeşme edip biler.

Gidrawlik pulwerizatorlar 3-35Ton ekskawatoryna, magnit aralygy 300 mm-den 600mm aralygynda bolup biler, 3-5ton polat materiallary göterip biler, 12V / 24V batareýa birikmesi, elektrik dolandyryş gutusy goşulýar, ýykmak işleri has amatly.

2 görnüşi bar, Kesgitlenen görnüş we aýlanýan görnüş, biz siziň talaplaryňyza görä gidrawlik kreýser pulwerizatoryny öndürip bileris.

Ekskawatorda göni ýa-da çalt urmak bilen gurnalyp bilner
Inchli çüýler ýylylyk bilen bejermek, gatylaşdyrmak we gyzdyrmak, ýagly emzik bilen,
has çydamly.

2 sany ýag şlangy we bir gural gutusy bilen adaty pulwerizator üçin adaty esbaplar.

Magnit pulwerizator: 2 sany gidrawlik şlanglar, bir gural gutusy, bir elektrik dolandyryş gutusy, bir aýak pedal kommutatory bilen.

Pulwerizator faner korpusy bilen gaplanar.

Biz 10 ýyllap ekskawator goşundylaryny öndüriji, adaty we OEM elýeterli, gözlegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Iş wagty: 17-2022-nji sentýabr