Ekskawator meselesi näme?

Ekskawator grappasy arka ulaglary we ekskawatorlar, tigir ýükleýjiler we ş.m. ýaly gurluşyk ulaglarynda ulanylýan goşundy. Esasy wezipesi materialy ele almak we götermek.Hereket edende, iň köp ýaýran stil adatça eňegiň açylmagy we ýapylmagy ýaly görünýär we işleýär.

habarlar3

habarlar3

Haçan-da ol enjama dakylmasa, adaty ekskawator görnüşi guşuň dyrnagyna meňzeýär.Adatça, gabygyň her gapdalynda takmynan üç-dört dyrnaga meňzeş gaplar bar.Goşundy ekskawatoryň çelek ýagdaýynda birikdirildi.
Ekskawator grappasy ekskawatoryň şlanglar ulgamyndan, 2 sany şlangdan ýa-da 5 şlangdan birikdirilen, kesgitlenen görnüşi, aýlanýan görnüşi (sagat ugruna ýa-da sagat tersine) aýlanýar.
Taslamanyň talaplaryna baglylykda ekskawator grappiniň birnäçe görnüşi bar.Ekskawator grapplary dürli taslama zerurlyklaryna we býudjetlerine gönükdirilen dürli ululykda we güýçli taraplarda bolýar.Iň agyr we iň berk üzümler, adatça, ýerleri arassalamak we ýykmak ýaly taslamalarda ulanylýar.Has ýeňil tutawaçlar, esasan, materiallary götermek we herekete getirmek üçin ulanylýar.Şeýle hem agyr ýükleri dolandyryp bilýän has az jikme-jiklikler bar, ýöne material däl, sebäbi olar diňe dyrnaga meňzeş gaplardan ýasalýar.


Iş wagty: 17-2022-nji sentýabr