Biz hakda

takmynan1

biz kim

Yantai Weixiang Gurluşyk In Engineeringenerçilik Maşynlary Co. inedördül metr, 2009-njy ýylda Hytaýda ekskawator goşundylarynyň önümçilik bazasy bolan WEIXIANG, ösen önümçilik tehnologiýasy we birinji derejeli önümçilik enjamlary bilen ekskawator goşundylaryny öndürmekde baý tejribe toplady, siziň ygtybarly hyzmatdaş boljakdygyňyzy anyklaň Hytaýda ekskawator goşundylary üçin dogry goşmaçany dogry bahadan aljakdygyňyzy anyklarys.

edip biljek zadymyz

Weixiang Öndüriji, bir çözgüt çözgüdi hünärmeni, esasy önüm gidrawlik pulwerizator, gidrawlik döwüji, gidrawlik gyrkyjy, gidrawlik döwüji çekiç, çalt gysgyç birikdirijileri, gidrawliki ýapgy, agaçdan ýykmak, ýykmak, çelek, gidrotehniki sortlamak. magnit, elektromagnit, gidrawlik plastinka kompaktory, ripper, toprak güýçlendiriji, dyrnak, başam barmak, çelek we ş.m. goşundylaryň köpüsi zawodymyz tarapyndan üpjün edilýär we edýän işimiz, dowamly innowasiýa arkaly hiline gözegçilik etmek we hyzmatdaşlygymyz arkaly size peýda getirmekdir gowulaşmak, goşundylarymyz ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Russiýa, Japanaponiýa, Koreýa, Malaýziýa, Hindistan, Indoneziýa, Filippinler, Wýetnam, Taýland, Päkistan, Angliýa, Germaniýa we ş.m. köp ýurtlara giňden eksport edildi.

takmynan2

näme üçin bizi saýlamaly?

Hil biziň borjumyz, siziň aladalaryňyza üns berýäris, önümlerimiziň hemmesi çig maldan, gaýtadan işlemekden, synagdan geçirmekden, gaplamakdan başlap, gowşurylyşyna çenli hil gözegçiliginde, şeýle hem size has gowy çözgüt taýýarlamak we üpjün etmek üçin hünärmen R&D toparymyz bar, OEM & ODM Çalt we wagtynda satuwdan we satuwdan soňky hyzmaty üpjün etmek üçin elýeterli, güýçli satuw topary, goşundylarymyz üçin bir ýyl kepillik, siziň islegiňiz biziň maksadymyz.
“Yantai Weixiang” ekskawator goşundylary zawody şu ýerde, siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden sabyrsyzlyk bilen garaşýan kompaniýamyza gelmegiňizi hoş geldiňiz.

takmynan3
takmynan4

patent şahadatnamasy

hakda
hakda
hakda