Sorag-jogap

şahadatnamasy
Öndüriji?

Hawa, Weixiang 2009-njy ýylda döredildi, biz Hytaýyň antantaý şäherinde ekskawator goşundylaryny öndüriji.

Zawodyňyz näme öndürýär?

Goşundylaryň köpüsi, gidrawlik döwüji, çalt urmak, agyr ýük göteriji, gidrawlik plastinka kompaktory, gidrawlik pulwerizator, gidrawliki gyrgyç, gidrawliki tutmak, ýykmak, apelsin gabygy, çelek tutmak, aýlanmak çelegi ýaly üpjün edilýär. , gidrawlik magnit, elektromagnit, toprak güýçlendiriji we ş.m.

Önümiňiziň ekskawatoryma laýyk boljakdygyna ynanýarsyňyzmy?

Hawa, biz bu meselede ökde, ekskawator modeliňizi hem aýdyp bilersiňiz, şoňa görä barlarys.

Müşderileriň dizaýnyny üpjün edip bilersiňizmi?

Elbetde, OEM we ODM hyzmatyny berip bileris.Şeýle hem çyzgy, nusga ýa-da surat we ş.m.

Ippingüklemezden ozal goşundylary barladyňyzmy?

Hawa, ýüklemezden ozal ähli goşundylary barlaýarys.

MOQ we töleg şertleri näme?

MOQ 1set.T / T arkaly töleg, Western Union kabul edildi, beýleki şertler barada gepleşik geçirilip bilner.

Getirmegiň wagty nähili?

Tölegden soň 5-25 iş güni, mukdaryňyza bagly.

Bukja hakda näme?

Ekskawator goşundylarymyz palet ýa-da faner gap bilen gaplanan uzyn film bilen örtülendir.

Haýsy ýurda eksport etdiňiz?

Amerika, Kanada, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Germaniýa, Angliýa, Japanaponiýa, Koreýa, Taýland, Indoneziýa, Hindistan, Peru, Braziliýa, Meksika, Malaýziýa, Singapur we ş.m.